EŞİTLİK VE DAYANIŞMA İÇİN KADIN ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
4 Aralık 2021


Birleşmiş Milletler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde başlayan, 10 Aralık
İnsan Hakları Günü’ne kadar süren “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm” başlıklı bir
kampanyayı tüm dünyada uygulama çağrısı yapmıştır. Kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarının
iyileştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi için çalışan İş ve Meslek Sahibi kadınların kurduğu,
uluslararası bir örgütlenmenin parçası olan
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu bu çağrıya,
yeni stratejileri-yeni işbirlikleri ile ören bir
‘Kadın Çalıştayı’ ile cevap verdi.
Kadınlar, kadın örgütleri ve karma örgütlerin eşitlik-kadın çalışma grupları olarak bizler, Birbirimize en
çok ihtiyacımız olan zamandayız. Mümkün olan en geniş kadın dayanışma ağını kurmak için, sınıfeğitim-ırk-eksen farkı gözetmeyerek, sadece kadın olduğumuz için maruz kaldığımız şiddet gerçeğini
dönüştürmek için birlikte hareket edeceğiz.
Erkek egemen zihniyetin bozduğu demokratik ortamı, barışçıl ve kapsayıcı bir kadın diliyle yeniden
kuracağız. Sosyal adaleti korumak için haklarımızı savunacağız. Kadın örgütlenmeleri arasında
hiyerarşiyi ortadan kaldırarak, eşitlikçi
çatı yapılanmaları destekleyeceğiz. Eşitliği önce kendi
aramızda, sonra toplumda öreceğiz. Karma kurumlarda meclisler olarak örgütlenen kadınların ve
kadın çalışma gruplarının yanında olacağız. Pandemi ile değişen yeni ekonomik-politik koşullara
uyarlanabilen kadın politikaları oluşturulması için birlikte savunuculuk yapacağız.
Üzerinde uzlaşma sağladığımız 5 başlıktaki taleplerimiz;
1. Eşit yurttaşlık hakkı ve eşit temsiliyet: Mutlak eşitlik hedefinin sadece sayısal olarak değil, karar
mekanizmalarında da hayata geçirilmesi için kamuda, özel sektörde, siyasette ve tüm alanlarda
uygulanması için birlikte çalışacağız.
Politika kadın ve erkeğin eşit olarak temsil edilmesi gereken bir alandır. Enerji, ulaşım, çevre,
eğitim, sağlık ve yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda, politikalar oluşturulurken de kadın eksenli bir
katılımın sağlanması bir zorunluluktur. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) seçim
sistemleri yolu ile kadınların politikadaki temsilinin arttırılması yönündeki kararının uygulanması
için çalışacağız. Bu bağlamda siyasi partilere ve tüm kurumlara eşit temsilin sağlanması yönünde
adım atma çağrısında bulunuyoruz. Farklılıkları geride bırakmayan eşitlikçi bir yasal ve kamusal
zemin oluşana kadar birlikte mücadele edeceğiz.
2. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçilmemesi: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa kadın
kazanımlarının altın belgesidir. Kadınların onlarca yıllık mücadelesi ve emeğiyle oluşturulan
sözleşme tekrar hayata geçirilmeli ve uygulama yasası etkin hale getirilmelidir. CEDAW
hükümleri uygulanmalıdır. Bu belgeler herkes için eşitlikçi, kapsayıcı ve çeşitlilikleri
kucaklayıcı bir perspektif oluşturur. Mevcut kazanımlarımıza dokunulmamasının ve
uygulanmalarının birlikte takipçisi olacağız.
3. Evde, işte, sokakta, şiddetsiz yaşam sürmemiz için acil eylem planının uygulanması: 6284
sayılı kanunun uygulanması hiçbir şartla askıya alınmamalıdır. 6284 sayılı kanun amacı dışında
kullanılmamalıdır. Cinsel suçlarda etkin ve etkili kararlar verilmelidir, 7/24 ulaşılabilir cinsel
şiddet kriz merkezleri kurulmalıdır. Üniversitelerin, Hastanelerin, Adli Tıp Kurumu’nun, Dünya
Sağlık Örgütü’nce belirlenen çağdaş bilimsel verilerle, insanların bedensel ve ruhsal olarak bir
bütün olduğunu gözden kaçırmadan çalışması sağlanmalıdır. Nüfusu 50 bini aşan her yerleşim
birimine sığınak şartı getirilmelidir. Medya şiddet haberlerini şiddetin pornografisi yaparak
detaylı olarak vermemeli, haber diline özen göstermeli ve şiddeti normalleştirmemelidir.
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına yönelik olarak farkındalıklar

yaratılmalı ve eğitimler verilmelidir. Mülki amirlerin kadına yönelik şiddet başvurularında
gecikmeksizin koruma tedbirleri alması gereklidir. Mahkemelerde uzaklaştırma sürelerinin kısa
ve dar kapsamlı olması ve uzaklaştırma kararlarının tekrarlanmaması kadına yönelik şiddeti
arttıran etkenlerdendir.
4. Kadınlar ve kız çocukları için eğitimin eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, erişilebilir hale getirilmesi:
Kız çocuklarının okullaşması için 4+4+4 sistemi kaldırılmalı, Her türlü cinsiyetçi söylemden
kaçınılmalıdır. Okul kitaplarında kadını sadece ev içi görevlere sıkıştıran cinsiyetçi söylemler ve
görseller ayıklanmalıdır.
5. Eşit istihdam, eşit işe eşit ücret politikası, eşit özlük hakları ve terfi, görünmeyen kadın
emeğinin güvence altına alınması:

* Kadınları da odağına alan eşitlikçi bir bütçe ile bakım ekonomisine dayalı yeni bir
ekonomik sistem öneriyoruz.
Yeşil-Mor Ekonominin güçlendirilmesi kadın istihdamını
arttıracak ve çevreyi koruyacaktır. Sosyal hizmet alanlarının artırılması ve ev içi bakım
emeğinin kreşler, yaşlı bakım evleri, hasta bakım birimleri ve benzerleri ile
kamusallaştırılması kadının zaman yoksunluğunu ortadan kaldıracak, iş yaşamında
tutunmasını ve kalıcılığını sağlayacak, yerini sağlamlaştıracaktır.
* ILO 190 Sözleşmesinin onaylanmasını, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte, herkes için
onurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma yaşamı inşa edilmesini talep ediyoruz.
* Tüm çalışanların ve çalışan adaylarının üniversitelerin ve yetkin sivil toplum örgütlerinin
ortaklığıyla oluşturulan yapıların ilgili birimlerinden Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve
Sertifikası almasının İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının bir parçası haline
getirilmesini
; işyerlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı, politika belgesi veya
yönergesi oluşturmasını; şiddetle mücadele amacıyla Eşitlik Dayanışma ve Danışma
Birimleri kurulmasını talep ediyoruz.
* İşyerlerinde, kimlikleri korunarak/saklanarak, kadın sığınma evlerinden şiddet mağduru
kadın çalıştırma zorunluluğu oluşturulmasını
talep ediyoruz.
Son yıllarda, dünyada kadın kazanımlarını geri alma yönündeki girişimleri endişeyle izliyoruz;
Bu bağlamda ülkemizdeki kadınların yalnız olmadığını biliyor, tüm dünyadaki kadınlarla birlikte
savunuculuk ağımızı örerek ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kimseyi geride bırakmadan el ele yan yana yürüyecek ve eşitliği öreceğiz. Düğümleri birlikte
çözeceğiz.


EŞİTLİK VE DAYANIŞMA İÇİN KADIN ÇALIŞTAYI KATILIMCI KURUMLAR-PLATFORMLAR
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüleri
SES- Eşitlik ve Dayanışma Derneği
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
KAGİDER-Kadın Girişimcileri Derneği
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
TTB – Türk Tabipleri Birliği-Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
Adli Tıp Uzmanları Derneği
PWN İstanbul
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi
Sosyal Haklar Derneği
EŞİTİZ -Eşitlik İzleme Kadın Grubu